Vedtægter

 

Vedtægter for Orkester MidtVest

 

§1.   Navn,  organisation  og  hjemsted

 

Institutionens   navn   er   Orkester   MidtVest,   der   er   en   selvejende   institution   med   hjemsted   på  Holstebro  Musikskole,  Bisgårdmark  16,  7500  Holstebro.

 

§2.   Institutionens  formål

 

Orkester  MidtVest  har  følgende  formål:

At drive symfoniorkestre, herunder et ungdomssymfoniorkester

At  give  koncerttilbud  til  borgerne i Midt- og Vestjylland

At styrke den klassiske musiks fødekæde

At  være  et  praktik-  og  undervisningsforum  for  musikskole- og  MGK­elever

At  inspirere  dygtige  amatørmusikere

At øge interessen for den klassiske musik

 

§3.   Bestyrelsens  sammensætning,  beslutninger  og  kompetence

 

Stk.1.

Bestyrelsen  består  af  6-7 medlemmer  med  flg.  sammensætning:

a)                  Lederen  af  MGK  Midtvest/Holstebro Musikskole

b)                  Et  medlem  udpeget  af  den  politiske  styregruppe  for  Kulturregion

Midt­- og Vestjylland

c)                  Lederen  af  OrkesterEfterskolen

d)                  Lederen  af  Ensemble  MidtVest

e)                  Et  medlem  udpeget  af  Danske Musik- og Kulturskoler region

Midtjylland

f)                   Lederen af Kulturskolen Viborg eller dennes repræsentant

 

Stk.  2.

Det  politisk  udpegede  medlem  er  aktiv  i  bestyrelsen  i  funktionsperioden.  Bestyrelsesmedlemmet  fra  DMKL  udpeges  for  2   år  af  gangen.  Genvalg  kan  forekomme.

 

Stk.  3.

Bestyrelsen  konstituerer  sig  selv  med  formand  og  næstformand  valgt  blandt  medlemmerne. Dette gøres årligt ved første møde efter sommerferien.

 

Stk.  4.

Bestyrelsen  nedsætter  programudvalg  efter  indstilling  fra  Orkester  MidtVests  Orkesterchef.

 

Stk.  5.

Formanden   indkalder   til   og   leder   bestyrelsens   møder.   Der   afholdes   mindst   2   bestyrelsesmøder   årligt.   Endvidere   skal   der  indkaldes  til  bestyrelsesmøde,  når  mindst  2  bestyrelsesmedlemmer  forlanger  det.  Bestyrelsen er  beslutningsdygtig,   når  mindst  halvdelen  af  medlemmerne  er  til  stede,  I  tilfælde  af  stemmelighed  er  formandens  stemme  udslagsgivende.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen ansætter orkesterchefen.

 

Stk. 7.

Bestyrelsen  behandler  og  godkender  budgettet  med  henblik  på  fremsendelse  til  godkendelse  hos  tilskudsgiver.

 

Stk. 8.

Bestyrelsen  fastsætter  selv  sin  forretningsorden.

 

§4.   Orkesterchefen

 

Stk. 1.   
Bestyrelsen   ansætter   en   orkesterchef   til   at   varetage   den   daglige   ledelse   af   institutionens   anliggender.   Vilkårene   for   stillingen  fastsættes  af  bestyrelsen  i  en  stillingsbeskrivelse.

 

§5.   Programudvalg

 

I   programudvalget   indgår   2-3 musikere   foruden   orkesterchefen.  Programudvalget skal stille forslag til orkesterchefen vedrørende programlægning.

 

§6.   Finansiering

 

Orkester  MidtVests  virksomhed  finansieres  via  tilskud  fra  staten,  koncertindtægter,  tilskud  fra  øvrige  myndigheder   og  fonde samt tilskud fra Kulturskolen Viborg.

 

§7.   Regnskab,  revision  og  budget

 

Institutionens regnskabsår går fra 1/7-30/6.

Den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor reviderer regnskabet, som godkendes af bestyrelsen og indsendes til tilskudsgivende myndigheder senest 30. nov.

Budgettet godkendes af bestyrelsen og videresendes til godkendelse hos tilskudsgivende myndigheder senest 1. maj.

 

§8.   Tegningsret  og  hæftelse

 

Orkesterchefen tegner institutionen. Ved indgåelse af aftaler over 50.000 kr. tegnes institutionen af bestyrelsesformanden og orkesterchefen i forening. For institutionens forpligtelser hæfter bestyrelsen alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 

§9.   Institutionens  aktiver  og  deres  forvaltning

 

Institutionens   aktiver   må   kun   anvendes   til   fremme   af   institutionens   formål.   Driftsmidler   skal   med   undtagelse   af   den   fornødne  likvide  kassebeholdning  anbringes  på  betryggende  måde  i  et pengeinstitut.

 

§10.   Vedtægtsændringer  og  opløsning

 

Til   beslutning   om   ændringer   af   vedtægterne   om   køb,   salg   eller   pantsætning   og   om   institutionens   eventuelle   nedlæggelse,   kræves   2/3   af   samtlige   bestyrelsesmedlemmer   stemmer   herfor.   Ved  institutionens  ophør  skal  dens  aktiver  anvendes  i  regionen  efter  bestyrelsens  indstilling  og  endelig  beslutning  truffet   af  de  tilskudsgivende  myndigheder.

 

Ovenstående vedtægter erstatter tidligere vedtægter pr. 1/1-2019


« Tilbage